Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek určených osobám se zdravotním postižením ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci a stavy na rozhraní těžké mentální retardace charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je stanoven ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnou i na pomůcku, která je srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedených ve vyhlášce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Jaké jsou podmínky a postup

Základní podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku je, že žadatel má zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které odůvodňuje přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku; zdravotní stav žadatele přitom nesmí vylučovat přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - zdravotní stavy odůvodňující a vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku jsou uvedeny v příloze k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem posouzení plnění těchto podmínek nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku požádá krajská pobočka Úřadu práce České republiky příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o vypracování posudku zdravotního stavu žadatele.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:

Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti; tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

Při stanovování výše příspěvku na zvláštní pomůcku se rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč a zda se jedná o motorové vozidlo.

Způsob stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku je následující:

Jak postupovat?:
Podáním žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště, nejlépe dle místa vašeho trvalého pobytu.

Na úřadě předložte:

Pozn.: Vyplněné formuláře lze zaslat i poštou (raději doporučeně), přes Datovou schránku a nebo vyplnit on-line na webu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou k dispozici na kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky nebo na internetových stránkách Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Řešením nemusí být dotčena žádná další osoba mimo žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku.

Mohou být dotčeni rodinní příslušníci žadatele v případě, že jej zastupují ve správním řízení, příp. zákonní zástupci, pokud je žadatel nezletilý, či opatrovníci, v případě žadatelů omezených ve svéprávnosti.

V případě, kdy je součástí posuzovaných skutečností příjem a sociální a majetkové poměry žadatele, jsou řešením situace dotčeny společně posuzované osoby, které musí tyto skutečnosti doložit.


Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jaké Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka nebo e-mail na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky, avšak pouze tehdy, pokud má žadatel zaručený elektronický podpis.