Na 2. stupni ZŠ a SŠ psaní na počítači kompenzuje zhoršenou čitelnost písemného projevu, kvalitu úpravy, může kompenzovat i rychlost psaní přepisovací aplikací při rozpoznávání řeči počítačem (diktování). Pedagog pro žáka připravuje sylaby s obsahem dané vyučovací hodiny, do kterých si žák část poznámek zapíše sám. Poznámky může žákovi zapisovat asistent pedagoga.

V MŠ a na 1. stupni ZŠ využíváme složitější technické pomůcky
- speciální počítačové klávesnice a počítačové komponenty.
- pracovní prostor pro práci s počítačem
- využití speciální metodiky pro výuku psaní na PC.

- Na 2. stupni ZŠ a SŠ využívání PC technologií kompenzuje neschopnost písemného projevu rukou nebo jeho nečitelnost a kvalitu úpravy. K obsluze počítače je možné použít
- bezkontaktního ovládání
- čelenky s ukazovátkem.

V MŠ a na 1. stupni ZŠ žák samostatně nezvládne práci s kompenzační pomůckou, je závislý na dopomoci druhé osoby. Při vzdělávání je nezbytné využívat finančně náročných kompenzačních pomůcek a vždy je nutná i úprava prostředí ve třídě. Vzniká potřeba zařazení dalšího pedagogického pracovníka po celou dobu pobytu ve škole – asistenta pedagoga. Po celou dobu školní docházky upravujeme organizaci vyučovací hodiny a zavádíme individuální vzdělávací plán zaměřený na metodické postupy za využívání technických PC pomůcek a respektování individuálního tempa psaní. Individuálním vzdělávacím plánem stanovíme pravidla „domácího“ individuálního vzdělávání.
- využít speciální metodiky pro výuku psaní na PC
- psaní ústy, nohou

Na 2. stupni ZŠ a SŠ žáci zpravidla využívají pro zápis poznámek, psaní písemných prací a samostatnou práci PC, notebook, tablet s klávesnicí, dotykový tablet.