Zpět na: Software
cestina-1
cestina-3
cestina-2

Čeština pro ZP

 

Český jazyk pro zrakově postižené – výukový počítačový program se zaměřením na procvičování

Program si můžete zdarma stáhnout zde (velikost instalačního programu je 5,4 MB).

Program byl vytvořen v rámci projektu SIPVZ 0670P2005. Na jeho vytvoření se podíleli speciální pedagogové ze ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2, Brno a občanské sdružení PETIT.

Naším záměrem bylo vytvořit počítačový program zaměřený na výuku, zkoušení a procvičování mluvnice jazyka českého (pravopis, jazykové jevy, rozbory, …), který bude určen především jako doplněk pro vzdělávání nevidomých a slabozrakých žáků 5. – 9. ročníku v celé České republice.

Použití programu nevidomými limituje grafickou úpravu programu a určuje i jednoduchost ovládání. Celý program dodržuje zásady Blind Friedly. Všechny informace zobrazené na monitoru jsou uživateli předčítány prostřednictvím "screenreaderu" – Jaws, za podpory českého prostředí Hlas.

Popis programu

Informace zobrazené na monitoru jsou vždy zobrazeny (a čteny) ve stejném logickém pořadí (popis úkolu, zadání, možnosti řešení), což usnadňuje uživatelům orientaci na ploše.

V distrubuované verzi je již program ve všech svých úkolech naplněn velkým množstvím slov, slovních spojení a vět, které vycházejí ze současné metodiky a doporučené literatury pro český jazyk. V programu je možnost vybírat procvičovaná slova, slovní spojení a věty i doplňovat nová slova, slovní spojení a věty pro všechna cvičení, takže program může být vhodným dynamickým pomocníkem pro pedagogy a pro žáky může být naplněn vždy novým obsahem. Samozřejmostí programu je zvukové a hlasové vyjádření pochval či "pokárání", zobrazit dosažené výsledky jednotlivých žáků, nebo zvolit režm testu (což může být podkladem pro hodnocení žáka).

Program je vytvořen tak, aby splňoval zásady SIPVZ, mohl být bez problémů evaluován a poskytnut zdarma všem školám, které o používání programu projeví zájem. Program byl vytvořen pro operační systém Windows XP.
Nezbytnou podmínkou pro používání programu je nainstalovaný "screenreader" Jaws, s podporou českého prostředí Hlas.

Osnova programu:
  - psaní i/y uprostřed slov
  - koncovky podstatných jmen
  - koncovky přídavných jmen
  - psaní s/z
  - zdvojené souhlásky
  - psaní ě/je a ě/ně
  - pravopis zájmen
  - velká písmena
  - psaní čárek
  - shoda podmětu s přísudkem
  - slovní druhy
  - větné členy
  - rozbor souvětí

Při tvorbě programu jsme úzce spolupracovali se ZŠ a MŠ pro zrakově postižené ul. Kamenomlýnská 1a, Brno. Spolupracující škola zajistila především metodický dohled nad tvorbou programu tak, aby vyhovoval nevidomým žákům a zajistila i naplnění programu vhodnými slovy, slovními spojeními, větami a jazykovými jevy.

Vývoj programu byl financován z prostředků MŠMT ČR.

V nabídce úloh programu si můžete vybrat ze šestnácti různých úkolů, ve kterých si žáci mohou procvičit svou znalost Českého jazyka a pravopisu.
V režimu TEST můžete zadávat i chybné odpovědi - program vyhodnotí, kolik chyb jste udělali. V režimu CVIČENÍ musíte odpověď opakovat tak dlouho, dokud není správná.

Toto je situace v úkolu "Doplň správné I – vyjmenovaná slova". Počítač nejdříve přečte zadání, které si můžete kdykoliv znovu přečíst z titulku okna programu. Kurzorovými klávesami (nahoru/dolů) si vybíráte mezi I/Y, tak, aby bylo zadané slovo gramaticky správně.

Nejsložitěší úlohou programu jsou "Věty", ve kterém žáci řeší větný rozbor.
Celý rozbor probíhá v několika krocích:
  - Nejdříve musí žák rozebrat souvětí do jednotlivých vět.
  - V dalším kroku se určují všechny hlavní věty rozebíraného souvětí.
  - V dalším kroku žák učuje druhy všech vedlejších vět.
  - V posledním kroku se určují vztahy mezi větami.